PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

25.08.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy dziecku z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przyznanym ze względu na afazję można przydzielić nauczyciela wspomagającego, by indywidualizował mu pracę w grupie, mimo iż z orzeczenia nie wynika jasno taka potrzeba, ale dziecko tego wymaga? Czy takie wynagrodzenie można rozliczyć w całości z dotacji na kształcenie specjalne?

W sytuacji, gdy z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz z treści indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika, że zgodnie z potrzebami ucznia jest niezbędna pomoc nauczyciela wspomagającego oraz zgodę na jego zatrudnienie wyrazi organ prowadzący, wówczas wynagrodzenie tego nauczyciela można sfinansować z dotacji. Zatrudnienie tej osoby, mimo iż nie wynika wprost z zaleceń z orzeczenia poradni, należałoby próbować uzasadniać realizacją jego treści np. związanej z sugerowanym charakterem pracy indywidualnej z uczniem/formami pomocy lub wsparcia dla ucznia (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 17; § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1309).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych