PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.04.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Chcę zatrudnić nauczyciela wychowania przedszkolnego. Kandydatka uzyskała uprawnienia (ukończyła studia) w 2011 r. Od momentu ukończenia studiów nie podjęła dotąd pracy jako nauczyciel. Czy nie utraciła ona uprawnień? Jakich formalności powinnam dopełnić jako dyrektor przedszkola, by tę konkretną osobę zatrudnić u siebie jako nauczyciela? 

Obowiązujące przepisy, zwłaszcza ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., nie przewidują, że po jakimś okresie od ukończenia studiów na kierunku zgodnym z prowadzonymi zajęciami nauczyciel miałby tracić te kwalifikacje z powodu braku podjęcia pracy w zawodzie. Wręcz przeciwnie, zgodnie z art. 9 ust. 1 KN, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; przestrzega podstawowych zasad moralnych; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Formalności związane z zatrudnieniem nauczyciela są takie same jak w odniesieniu do przyjmowania do  pracy innych nauczycieli, a więc oprócz zweryfikowania posiadanych kwalifikacji w szczególności należy sprawdzić, czy nauczyciel nie był karany karą dyscyplinarną oraz czy nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz nauczyciel powinien złożyć tzw. zaświadczenie o niekaralności  – art. 91b ust. 2b w zw. z art. 10 ust. 5 pkt 2-5, ust. 8a i 8b KN oraz art. 12 pkt 6 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 152). Nowego nauczyciela wraz z posiadanymi kwalifikacjami należy uwzględnić w zgłoszeniu zmian we wpisie przedszkola do ewidencji niepublicznych placówek – art. 168 ust. 4 pkt 5 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych