PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.04.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy nauczyciel kontraktowy zatrudniony na pół etatu i pełniący funkcję wicedyrektora może być opiekunem dwóch nauczycieli stażystów (w tym dyrektora)? Czy musi być zatrudniony na pełny etat, by być opiekunem stażystów? 

Zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., w niepublicznej placówce opiekunem nauczyciela stażysty (także dyrektora) może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, np. wicedyrektor. Ustawa KN nie zabrania powierzenia opieki nad dwoma nauczycielami – stażystami, ani nie uzależnia pełnienia funkcji opiekuna stażu od zatrudnienia na pełen etat pedagogiczny. Konieczne jest natomiast zweryfikowanie, czy w związku z powierzeniem dodatkowej funkcji opiekuna stażu i wykonywaniem nowych obowiązków nie będzie zasadne zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela albo zmniejszenie wymiaru lub zakresu dotychczas wykonywanych innych zadań służbowych w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe zrealizowanie wszystkich zadań w ramach dotychczasowego wymiaru zatrudnienia na pół etatu.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych