PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

01.06.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jesteśmy szkołą prowadzoną przez stowarzyszenie. Chcemy zmienić adres głównej siedziby szkoły – z obszaru wiejskiego na obszar miejski. Jakie są procedury? Jakie kroki mamy poczynić? 

W przypadku prowadzenia niepublicznej szkoły, stowarzyszenie zmienia statut szkoły w zakresie siedziby; informuje o tym fakcie i terminie zmiany adresu rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów oraz pracowników, a w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany składa do organu rejestrującego wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji niepublicznych szkół, zobowiązując się do zapewnienia warunków BHP nauki i pracy w nowej siedzibie, a także załączając zmieniony statut oraz pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Pracy i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 172 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 168 ust. 13 w zw. z ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.

Natomiast w przypadku prowadzenia publicznej szkoły, działania są o wiele bardziej złożone i określa je art. 90a PO. Po pierwsze, przed dniem 31 maja stowarzyszenie jako organ prowadzący ma obowiązek poinformować rodziców wszystkich uczniów albo pełnoletnich uczniów, że z dniem 31 sierpnia zostanie zmieniona siedziba szkoły (znajdująca się na terenie organu rejestrującego, gdzie jest obecna siedziba). Następnie do 31 maja organ prowadzący składa wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły w zakresie zmiany siedziby od 31 sierpnia, zawierając w nim informację o warunkach lokalowych i wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniające realizację statutowych zadań szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, a do wniosku musi załączyć zobowiązanie do zapewnienia ww. warunków, pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w nowym budynku i najbliższym jego otoczeniu, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 5 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1591) oraz ponadto musi wykazać uprzednie zawiadomienie wszystkich rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów. W ostatniej kolejności organ rejestrujący wyda decyzję administracyjną o udzieleniu albo o odmowie udzielenia zmiany zezwolenia na założenie szkoły. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych