PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.06.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
W naszej szkole umowy z rodzicami podpisywane są na rok szkolny (1 września – 31 sierpnia kolejnego roku). Czy dyrektor ma obowiązek podpisać kolejną umowę z rodzicami ucznia, gdy ten stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno dzieci jak i innych pracowników szkoły? Matka dziecka nie chce współpracować ze szkołą, nie godzi się na rozwiązania proponowane przez dyrektora i nie chce przenieść dziecka do innej szkoły lub na inny tryb nauczania. Umowa, jak zostało wspomniane powyżej, wygasa z 31 sierpnia. 

Na podstawie art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm., statut szkoły powinien określać prawa uczniów. Jeśli więc statut nie przyznaje dziecku prawa do kontynuowania nauki niezależnie od zawarcia z rodzicem pisemnej umowy, to dyrektor lub inna upoważniona osoba, nie ma obowiązku zawarcia kolejnej umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a wówczas dziecko zaprzestanie być uczniem szkoły niepublicznej z upływem terminu obowiązywania obecnej umowy. Zasady zawierania umów z rodzicem nie mogą być sprzeczne ze statutem. W przypadku szkoły podstawowej, rodzic może zgłosić dziecko do szkoły obwodowej (art. 130 ust. 2 PO). 

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych