PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.09.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jesteśmy niepubliczną placówką specjalną dla dzieci z autyzmem. Mamy grupy liczące czworo dzieci i dwóch terapeutów w każdej grupie. Czy istnieje możliwość zwiększenia grupy o jedno dziecko w każdej z nich? Z tego, co widzę, istnieją przedszkola specjalne, w których dzieci jest 5, a nawet więcej i są to również placówki specjalne. Czy o taką zgodę należy zapytać odpowiedni organ, np. kuratorium? Mamy dzieci na liście rezerwowej, a nie mamy odpowiedniego miejsca, by stworzyć następną grupę.

Na podstawie § 6 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4. Żaden obowiązujący przepis nie odsyła do stosowania tej regulacji, dotyczącej publicznych przedszkoli, w przedszkolach niepublicznych. W placówkach niepublicznych należy ją traktować jako wskazówkę interpretacyjną w zakresie zapewnienia warunków bhp pobytu dzieci i pracy nauczycieli w oddziale dla dzieci z autyzmem. Organizację niepublicznego przedszkola określa jego statut, który formalnie może przewidywać większą liczbę dzieci z autyzmem w oddziale, jeśli możliwe jest zapewnienie warunków bhp nauki i pracy (art. 173 ust. 2 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Ponadto należy sprawdzić, czy ograniczeń w zakresie liczby dzieci w oddziale pod opieką nauczycieli w danych warunkach lokalowych nie określają opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące warunków bhp, złożone wraz z wnioskiem o wpisanie niepublicznego przedszkola do ewidencji (art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d PO). Jeśli wszystkie powyższe warunki formalne są spełnione (nie ma ograniczeń do funkcjonowania grup tylko do 4 dzieci), konieczne jest jeszcze ustalenie, czy organ prowadzący i dyrektor są w stanie zapewnić warunki bhp nauki i pracy w większych liczebnie grupach dzieci z autyzmem – art. 10 ust. 1 pkt 1 PO i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604 ze zm.). W przypadku zwiększania liczebności grup nie jest natomiast konieczne uzyskiwanie zgody kuratora oświaty.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych