PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.11.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
1. Jesteśmy przedszkolem niepublicznym. Z przepisów wynika, że dyrektor nie musi powoływać rady pedagogicznej. Czy można w punkcie „Organy przedszkola” wpisać: „Nauczyciele” oraz określić ich kompetencje, zadania? 2. Czy należy zachować w przedszkolu (i na jaki okres) kopię „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” podpisaną przez rodzica?

W sytuacji gdy nauczyciele nie tworzą kolegialnego organu (np. rady pedagogicznej), ich kompetencje i zadania należy zamieścić w statucie w części dotyczącej zakresu zadań nauczycieli oraz innych pracowników (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

Obowiązujące przepisy nie wymagają podpisania przez rodzica kopii informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; takiego elementu nie zawiera wzór MEN-I/74 z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.). O okresie przechowywania kopii ww. dokumentu (z ewentualnym podpisem rodzica kwitującym odbiór dokumentu) decyduje organ prowadzący, ponieważ nie jest on określony w przepisach, a termin ten może zostać ustalony przykładowo w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych – art. 30 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. Nr 119, s. 1).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych