PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.01.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
W jakim stopniu i w jakim zakresie planowane zmiany ustawy Prawo oświatowe (tzw. LEX Czarnek) będą dotyczyły i będą miały wpływ na placówki niepubliczne i publiczne prowadzone przez osobę prawną, np. powołanie dyrektora przedszkola/szkoły?

Dnia 13 stycznia 2022 r. Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją do Senatu. Przyjęty projekt w zamierzeniu projektodawcy ma na celu wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł on wykonywać powierzone mu ustawowo zadania. Projekt ustawy w art. 1 pkt 8 dodaje nowe jednostki redakcyjne do art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082). Nowo dodane przepisy ust. 6a–6h uprawniają kuratora oświaty do wzywania dyrektora szkoły, który nie zrealizował zaleceń, do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. Dyrektor szkoły lub placówki przekazuje wyjaśnienia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Następnie organ nadzoru pedagogicznego może wyznaczyć ostateczny termin realizacji zaleceń. Brak realizacji zaleceń daje podstawę dla kuratora do wystąpienia do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Zwrócenie się z wystąpieniem do organu prowadzącego będzie obligowało ten organ do odwołania dyrektora. Jeżeli organ prowadzący tego nie zrobi, następuje wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki z mocy prawa po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku kuratora. Podobny mechanizm zobowiązania organu prowadzącego do odwołania dyrektora i wygaśnięcia powierzenia stanowiska dyrektora wprowadzano do art. 56 ustawy Prawo oświatowe (wydanie decyzji o usunięciu uchybień dotyczących prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty albo rozporządzeń wydanych na ich podstawie).

Przepis art. 1 pkt 35 lit. c projektu ustawy dodaje nowy ust. 3 do art. 180 ustawy Prawo oświatowe. Na podstawie nowego przepisu organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Wykonywanie w niepublicznej szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia. Ze zmianą art. 180 ustawy Prawo oświatowe jest powiązana zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 29 projektu ustawy. Nowelizuje się art. 169 ustawy Prawo oświatowe, który określa przesłanki wykreślenia placówki niepublicznej z ewidencji. Nową przesłanką wykreślenia placówki z ewidencji będzie niezrealizowanie przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę polecenia, o którym mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, tj. umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.

Ponadto konieczność zastosowania procedury likwidacji określonej w art. 172 ust. 4 i 5 ustawy Prawo oświatowe rozszerzono o przypadek wykreślenia placówki z ewidencji z powodu prawomocnego orzeczenie sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę prowadzenia działalności oświatowej oraz w przypadku gdy wpis do ewidencji został dokonany z naruszeniem prawa (zmiana art. 169 ust. 4 Prawa oświatowego).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych