PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.03.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
W zespole placówek mamy punkt przedszkolny (3 grupy wychowania przedszkolnego i 2 zerówki) oraz szkołę podstawową. Chcemy oddziały zerówki przenieść w strukturę szkoły, a w punkcie przedszkolnym zostawić tylko młodsze dzieci. Zapis w statucie szkoły pozwala na tworzenie oddziałów przedszkolnych. Czy jest możliwe przeniesienie oddziałów "0" w trakcie trwania roku szkolnego? Czy lepiej to zrobić z początkiem września? Co z dotacją, którą na wszystkie grupy w punkcie przedszkolnym dostajemy z Urzędu Miasta, a na szkołę z powiatu?  

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) nie dają podstawy do przekształcenia punktu przedszkolnego w oddział przedszkolny funkcjonujący w szkole podstawowej. Przepis art. 181 ust. 3 Prawa oświatowego daje podstawę do przekształcenia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, w niepubliczne przedszkole, przy jednoczesnym dokonaniu zmiany we wpisie do ewidencji. Przepisy ustawy nie przewidują również możliwości przeniesienia w trakcie roku szkolnego dzieci z punktu przedszkolnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyzją organu prowadzącego szkołę czy punkt przedszkolny. Jeżeli została przeprowadzona rekrutacja do punktu przedszkolnego, to rodzice dzieci mają prawo oczekiwać, że o ile nie zostanie przeprowadzona likwidacja punktu przedszkolnego, to dzieci będą mogły uczęszczać do tego punktu. Fakt, że punkt przedszkolny jest częścią składową zespołu szkół i placówek niepublicznych także nie pozwala na dokonanie takiego przeniesienia. Stosownie do art. 182 Prawa oświatowego zdanie drugie połączenie nie narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w ustawie, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień publicznej szkoły artystycznej oraz uzyskiwania dotacji. Oczywiście, jeżeli szkoła uruchomi od 1 września 2022 r. oddziały przedszkolne, to rodzice dzieci mogą dobrowolnie zdecydować o przeniesieniu dzieci do oddziałów przedszkolnych działających w szkole. W przypadku rozpoczęcia kształcenia w oddziałach przedszkolnych należy złożyć wniosek o nową dotację. Zmieni się bowiem podstawa prawna przyznania dotacji, a przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) nie przewidują możliwości przekazywania dotacji między podmiotami zobowiązanymi do udzielania dotacji. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych