PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.03.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
1. Czy do terapeutycznej szkoły podstawowej można zatrudnić nauczyciela bez podwójnych kwalifikacji, np. matematyka i autyzm. Jeśli tak to na jakich zasadach i w oparciu o jakie przepisy?    2. Czy Urząd Miasta może wymagać od osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji terapeutycznej szkoły podstawowej oświadczeń nauczycieli, że podejmą pracę w tej placówce?     3. Czy w przedszkolu terapeutycznym realizuje się zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami? Jaka jest podstawa prawna?  

Ad. 1. 

Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu oświaty umożliwiają tworzenie klas terapeutycznych w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych. Podstawą organizowania klas terapeutycznych są przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia w szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej i szkoły policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie klas terapeutycznych. Z kolei przepis § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Co oznacza, że do nauczania matematyki w klasie terapeutycznej nie są wymagane inne kwalifikacje niż w stosunku do nauczycieli prowadzących zajęcia matematyki w zwykłych klasach. Nauczyciele w klasie terapeutycznej prowadzą zajęcia w oddziałach do maksymalnie 15 osób według realizowanych w danej szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Z zasady klasa terapeutyczna nie jest formą kształcenia przeznaczoną dla uczniów z autyzmem, ale oczywiście nie ma zakazu przyjmowania do takiej klasy ucznia z tym schorzeniem.

Jeżeli chodzi o uczniów z autyzmem, to ich kształcenie jest prowadzone w oparciu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1309).

Na marginesie należy dodać, że stosownie do z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia .2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela szkole specjalnej specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami innymi niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, a ponadto ukończyła studia, zakład kształcenia nauczycieli, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów. W takich szkołach od nauczyciela matematyki będzie się wymagało dodatkowych kwalifikacji w zakresie nauczania uczniów z autyzmem.

Ad. 2.

Stosownie do art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 5 Prawa oświatowego zgłoszenie do ewidencji szkół/placówek niepublicznych zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce. Zgłoszenie do ewidencji powinno zatem zawierać zestawienie imion i nazwisk nauczycieli przyszłej szkoły. W zestawieniu tym należy zamieścić informacje o poziomie, kierunku (specjalności) wykształcenie każdego z nauczycieli, o posiadanym przygotowaniu pedagogicznego oraz o proponowanym przydziale przedmiotów. W świetle ww. przepisów tylko do żądania takich informacji jest uprawniony organ prowadzący ewidencję. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Przekroczeniem tej zasady będzie żądanie przez organ prowadzący ewidencję oświadczeń o nauczycieli, że podejmą pracę w placówkę. Organ nie ma podstawy prawnej do skutecznego domagania się przekazania takich oświadczeń od nauczycieli.

W przypadku, gdy nie wszyscy nauczyciele, który byli przewidziani do zatrudnienia w placówce podejmą w niej pracę i zostaną zatrudnieni inni nauczyciele, których dane nie były zawarte w zgłoszeniu, to podmiot prowadzący szkołę na podstawie art. 168 ust. 13 Prawa oświatowego musi dokonać ponownego zgłoszenia od ewidencji. Przepis art. 168 ust. 13 Prawa oświatowego zobowiązuje osobę prowadzącą szkołę lub placówkę do zgłoszenia w terminie 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.

Ad. 3.

Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w każdym typie i rodzaju szkoły (podstawowej, ponadpodstawowej, w tym szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej). Obejmują zarówno szkolnictwo publiczne i niepubliczne. Podkreślenia wymaga, że zajęcia rewalidacyjne nie są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nie są organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280).

W przepisach regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych nie ma definicji legalnej przedszkola terapeutycznego – są przedszkola specjalne. Nie ma jednakże przeszkód by niepubliczne przedszkole miało w nazwie dodany przymiotnik terapeutyczne.

Podstawą prawna do objęcia ucznia zajęciami rewalidacyjnymi w przedszkolu niepublicznym są przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 1309). Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:przedszkolach: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych formach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia przedszkola zapewniają inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych