PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

04.05.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Od września 2022 w szkole niepublicznej planujemy otwarcie oddziałów przedszkolnych. Mamy regulacje na ten temat w statucie. Oddziały te będą mieścić się w salach, w których do tej pory działał punkt przedszkolny prowadzony przez to samo stowarzyszenie. Czy utworzenie oddziałów przedszkolnych wymaga uzyskania nowego wpisu do ewidencji szkół? Nazwa szkoły ani inne dane nie ulegną zmianie. Czy wymagana jest opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej?

Stosownie do art. 168 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ) osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W świetle art. 168 ust. 4 pkt 2b Prawa oświatowego zgłoszenie do ewidencji w przypadku szkoły podstawowej, powinno zawierać informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne. Przepis art. 168 ust. 13 ww. ustawy nakłada na osobę prowadzącą szkołę obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Jeżeli zatem dokonano zmian w statucie szkoły i planuje się otworzenie w szkole oddziałów przedszkolnych, to jest konieczne zgłoszenie zmian do ewidencji. Zgłoszenie zmian powinno zawierać informacje, że w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne, termin rozpoczęcia zajęć w tych oddziałach i miejsce prowadzenia zajęć.

Niezależnie od powyższego na podstawie art.126 ust. 1 Prawa oświatowego, lokal, w którym ma być prowadzony oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej, znajdujący się w użytkowanym budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki realizacji przez ten oddział przedszkolny zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie oddziału przedszkolnego, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1642 ze zm.) Z przedmiotowych przepisów wynika, że do zgłoszenia zmiany danych zawartych w ewidencji należy dołączyć opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych