PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.06.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Kto może pełnić rolę dyrektora lub wicedyrektora w szkole publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż JST (np. fundację)? Czy obowiązują takie same wymagania jak w szkołach prowadzonych przez JST?

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przepisy nie wskazują, że takie wymagania dotyczą tylko szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, wobec czego należy przyjąć, że dotyczą one też publicznych szkół prowadzonych przez np. fundację.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych