PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.09.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy dziecko, które uczęszcza na wczesne wspomaganie w placówce niepublicznej może być objęte również zajęciami w programie Za Życiem w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1  oraz ust. 3   ustawy z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) Rada Ministrów została upoważniona do przyjęcia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", który dotyczy m.in. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz może być również skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ustawa ta, ani  uchwała nr 160 Rady Ministrów z 20.12.2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. poz. 1250) nie określają wieku uczniów, którzy mogą korzystać z ww. zajęć.

Powyższe zagadnienie regulują natomiast inne przepisy. Mianowicie a podstawie art. 127 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole; wynika z tego, że również dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z tego rodzaju zajęć korzysta do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Wobec tego - w mojej opinii dziecko, o którym mowa w pytaniu może korzystać z zajęć w programie za życiem w poradni.

 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych