PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.09.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jesteśmy niepubliczną Bursą Szkolną, dla której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Zamieszkują u nas wychowankowie uczący się w naszym mieście, a mieszający poza nim. Jakie dokumenty trzeba przedstawić kontroli z kuratorium, która ma kontrolować zgodność z przepisami prawa organizacji pracy Bursy? Jakie dokumenty są wymagane przy prowadzeniu takiej niepublicznej placówki?

Kurator oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego nad niepublicznymi placówkami (w tym bursami) ma prawo wglądu poprzez nauczycieli wykonujących czynności z zakresu nadzoru do prowadzonej przez placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, zgodnie z art. 180 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy z 12 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). Ponieważ żaden obowiązujący przepis nie zawiera katalogu dokumentacji dotyczącej organizacji pracy placówki niepublicznej, może być ona różna w zależności od sytuacji konkretnej jednostki oświatowej oraz oprócz statutu bursy może obejmować dokumenty określające zadania wychowawcze oraz sposób ich realizacji, regulaminy kolegialnych organów, decyzje lub zarządzenia jednoosobowych organów, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, dokumentację zebrań/spotkań z rodzicami, dotyczącą współpracy z instytucjami lub specjalistami, regulaminy, procedury i rejestry dotyczące spraw wychowanków (np. rekrutacji, wycieczek, postępowania w sytuacjach kryzysowych, rejestr wyjść grupowych), dokumentację kontroli BHP oraz kierunków poprawy warunków pobytu w placówce). Nie można wykluczyć, że konkretna bursa posiada także jeszcze inne rodzaje dokumentacji, która dotyczy spraw organizacyjnych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych