PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.01.2023ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
W niepublicznym zespole jest szkoła podstawowa i przysposabiająca do pracy. Stowarzyszenie prowadzi również punkt przedszkolny, który nie wchodzi w skład zespołu. Chcielibyśmy włączyć punkt przedszkolny do zespołu. Jak wygląda procedura? Kiedy i gdzie należy zgłosić taki zamiar, by była naliczana dotacja? Do tej pory punkt przedszkolny dostaje dotację z miasta, pozostałe placówki otrzymują dotację z powiatu.

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, prowadząca szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki, może dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w ustawie, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień publicznej szkoły artystycznej oraz uzyskiwania dotacji.

Należy zatem stwierdzić, że zespół niepublicznych szkół nie podlega zgłoszeniu do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek. Zgłoszeniu do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek podlega natomiast wpis niepublicznej szkoły łączonej lub włączanej w zespół. Stosuje się w takim przypadku art. 168 ust. 13 ustawy, zgodnie z którym osoba prowadząca niepubliczną szkołę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu, w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4-12 uPo stosuje się odpowiednio.

Zespół niepublicznych szkół powinien być założony na podstawie aktu założycielskiego i mieć nadany statut, który będzie określał zasady działania zespołu. Ponieważ zgodnie z art. 182 uPo decyzję o połączeniu szkół niepublicznych w zespół podejmuje organ je prowadzący, to akt założycielski zespołu oraz statut zespołu powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji organu prowadzącego. Następnie organ prowadzący szkoły łączone w zespół powinien zgłosić zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji niepublicznych szkół każdej z łączonych szkół (wskazanie połączenia szkoły w zespół szkół). Organ ewidencyjny może nie wyrazić zgody na połączenie szkół w zespół – zgłoszenie zmiany danych może być nieuwzględnione wyłącznie w przypadkach określonych w art. 168 ust. 12 uPo.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych