PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

18.02.2014Inne

DODATKOWO

Statut placówki niepublicznej

Placówka niepubliczna działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

Statut to akt prawa wewnętrznego. Aby spełniał swoją funkcję, powinien być spójny wewnętrznie, przejrzysty i zrozumiały dla osób, które będą go czytały. Powinien zawierać zapisy określone w art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

  • nazwę, typ lub cel placówki oraz jej zadania,
  • osobę prowadzącą placówkę,
  • organy placówki oraz zakres ich zadań,
  • organizację placówki,
  • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów placówki,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki,
  • zasady przyjmowania uczniów do placówki.

Dodatkowo, zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy, statut szkoły dla młodzieży powinien wskazywać organ, który będzie ustalał program wychowawczy i profilaktyki.

Nazwa

Przepisy nie odnoszą się do nazwy placówki niepublicznej, jednak z uwagi na ustawę o języku polskim powinna ona zawierać określenia w języku polskim, ewentualnie w dwóch językach – posługiwanie się wyłącznie obcojęzycznymi określeniami jest niedopuszczalne. Nazwa nie powinna być myląca, obraźliwa. Powinna informować o typie placówki. W tym miejscu statutu można podać siedzibę placówki (może być tylko jedna, w przeciwieństwie do miejsc odbywania zajęć).

Typ

Określa go ustawa o systemie oświaty (art. 9). Informuje o poziomie kształcenia i jego specyfice, np. przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna.

Cel

Wynika z przepisów oświatowych oraz koncepcji pracy placówki przyjętej przez osobę prowadzącą. Pokazuje indywidualny charakter placówki.

Zadania

Powinny być konkretne, możliwe do wykonania i rozliczenia. Mają związek z typem, kierunkiem kształcenia oraz celem placówki. Mogą wskazywać elementy procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na które placówka będzie kładła szczególny nacisk. W tym miejscu warto opisać zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pamiętając, że rozporządzenie w tej sprawie dotyczy szkół i placówek publicznych (w niepublicznych może być zorganizowana inaczej).

Osoba prowadząca placówkę

Należy wskazać osobę prowadzącą wraz z miejscem zamieszkania (osoba fizyczna) lub jej siedziby (osoba prawna).

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • jakie kwestie należy uregulować w statucie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Autor:
Wanda Pakulniewicz
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Zasady organizacji kursów zawodowych
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych