PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.05.2019INNE
Czy profil zaufany dyrektora szkoły (który jest też wiceprezesem zarządu fundacji), który wykorzystywany był m.in. do podpisania sprawozdania finansowego fundacji jako organu prowadzącego szkołę, może być użyty przy zapisywaniu i podpisywaniu dziennika elektronicznego, zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.). Czy profil zaufany spełnia wymogi, czy należy nabyć bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, założony na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.), służy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, czyli spraw urzędowych np. w urzędzie gminy, ZUS, US, KRK, USC, NFZ, UP, w innych urzędach i instytucjach publicznych (https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap). Do takich spraw nie jest zaliczane podpisywanie dziennika zajęć w niepublicznych szkołach. W przypadku prowadzenia w danej niepublicznej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej elektronicznego dziennika konieczne wpisy są dokonywane i potwierdzane w formie udostępnionej przez dostawcę oprogramowania (nauczyciel i dyrektor nie muszą więc każdorazowo składać kwalifikowanych podpisów elektronicznych, chyba że taki jest wymóg oprogramowania). Natomiast w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu na dzień zakończenia roku szkolnego, w sposób zapewniający możliwość: 1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących; 3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników (§ 21 i 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2017 r., poz. 1646). Dyrektor powinien posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny co najmniej po to, aby wykonać ww. zadania po zakończeniu roku szkolnego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych