PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.05.2019INNE
Czy profil zaufany dyrektora szkoły (który jest też wiceprezesem zarządu fundacji), który wykorzystywany był m.in. do podpisania sprawozdania finansowego fundacji jako organu prowadzącego szkołę, może być użyty przy zapisywaniu i podpisywaniu dziennika elektronicznego, zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.). Czy profil zaufany spełnia wymogi, czy należy nabyć bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, założony na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.), służy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, czyli spraw urzędowych np. w urzędzie gminy, ZUS, US, KRK, USC, NFZ, UP, w innych urzędach i instytucjach publicznych (https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap). Do takich spraw nie jest zaliczane podpisywanie dziennika zajęć w niepublicznych szkołach. W przypadku prowadzenia w danej niepublicznej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej elektronicznego dziennika konieczne wpisy są dokonywane i potwierdzane w formie udostępnionej przez dostawcę oprogramowania (nauczyciel i dyrektor nie muszą więc każdorazowo składać kwalifikowanych podpisów elektronicznych, chyba że taki jest wymóg oprogramowania). Natomiast w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu na dzień zakończenia roku szkolnego, w sposób zapewniający możliwość: 1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących; 3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników (§ 21 i 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2017 r., poz. 1646). Dyrektor powinien posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny co najmniej po to, aby wykonać ww. zadania po zakończeniu roku szkolnego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych