PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.03.2020ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Chcemy założyć filię niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie, proszę o informacje, jakie są procedury zakładania filii w tej samej gminie, ale w innej miejscowości, i jakie dokumenty należy sporządzić?

Utworzenie filii przedszkola wymaga jej zgłoszenia do ewidencji jako nowej niepublicznej jednostki oświatowej wraz z całą dokumentacją jak przy założeniu pierwszego przedszkola, uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli, a ze statutu filii (gdy ma odrębny statut) albo ze statutu przedszkola dotychczas istniejącego (gdy całościowo ureguluje zagadnienia dotyczące filii) musi wynikać, że jest jemu podporządkowana organizacyjnie filia – art. 168 ust. 1, 4, 9 -11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.

Aby uniknąć zakładania filii przedszkola można dokonać zmiany wpisu dotychczasowego przedszkola do ewidencji i podać dodatkową lokalizację, uwzględnioną w zaktualizowanym statucie przedszkola, załączonym do wniosku o zmianę wpisu wraz ze stosownymi opiniami o spełnianiu w tym lokalu warunków BHP (komendanta straży pożarnej i powiatowego inspektora sanitarnego) oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków BHP nauki i pracy, możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizacji innych zadań statutowych  – art. 168 ust. 13 w zw. z ust. 4 pkt 3 i 4 PO. Takie działania są możliwe, gdy druga lokalizacja przedszkola znajduje się na terenie działania dotychczasowego organu ewidencyjnego nawet w innej miejscowości (art. 168 ust. 4 pkt 3 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych