PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.05.2023ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Jesteśmy w trakcie otwierania niepublicznej polskiej szkoły z oddziałami międzynarodowymi. W szkole nie będą uczyć się polskie dzieci – będzie to szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w pełnym etapie edukacyjnym tj. od I do XI klasy. Już wiemy, że po uzyskaniu zgody ministerstwa edukacji Ukrainy będziemy realizować ukraińską podstawę programową, ale nasi uczniowie będą musieli zdać egzamin ósmoklasisty. Pytanie jednak dotyczy dokumentacji. Czy będziemy musieli wystawiać polskie świadectwa roczne? Czy i jaką dokumentację szkolną będziemy musieli prowadzić? Czy wszyscy nauczyciele muszą spełniać wymogi polskiego prawa oświatowego? Czy wystarczy nostryfikacje ich dyplomów lub uznanie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej? Czy podręczniki do nauki j. polskiego możemy wybrać samodzielnie?

W świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900; dalej jako uPo) przez oddział międzynarodowy należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną. Oddziały międzynarodowe mogą być tworzone w szkołach publicznych i niepublicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 3 uPo szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego jako języka obcego. Na podstawie art. 22 ust. 7 uPo do oddziału międzynarodowego nie stosuje się przepisów:

  1. art. 14 ust. 1 pkt 3 uPo, co oznacza, że szkoła niepubliczna z oddziałem międzynarodowym nie musi zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach (tj. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2023 r., poz. 984 oraz w rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. z 2023 r., poz. 984),
  2. art. 14 ust. 1 pkt 4 uPo, co oznacza, że szkoła niepubliczna z oddziałem międzynarodowym nie musi realizować programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego ani ramowych planów nauczania
  3. art. 14 ust. 1 pkt 4 uPo, co oznacza, że szkoła niepubliczna z oddziałem międzynarodowym nie musi realizować zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty,
  4. art. 14 ust. 3 uPo, co oznacza, że szkoła niepubliczna z oddziałem międzynarodowym nie musi m.in. prowadzić dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych.

W oddziale międzynarodowym szkoły niepublicznej stosuje się wszystkie pozostałe przepisy Prawa oświatowego, których stosowania nie wyłączono wyraźnie w art. 22 ust. 7  bądź w sposób dorozumiany przez ustanowienie przepisu szczególnego.

W kwestii wydawania świadectw należy wskazać na przepis art. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), zgodnie z którym świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneksy i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. Wzory świadectw są określane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700). W tym miejscu należy wskazać, że Załączniku nr 1 do rozporządzenia Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w punkcie 21 wskazano, że na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

  1. uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
  2.  osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
  3. realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 uPo, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

W powyższych przepisów wynika, że szkoła z odziałem międzynarodowym wydaje świadectwa korzystając z druków określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Podstawę do wyboru podręczników przez nauczycieli stanowi art. 22ab ustawy o systemie oświaty. Stosownie do art. 22ab zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

  1. jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej;
  2. jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;
  3. materiałów ćwiczeniowych.

Jeżeli zatem jest możliwe dokonywanie wyboru podręczników w ramach realizacji polskiej podstawy programowej, to tym bardziej jest możliwe dokonywanie wyboru podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych