PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.03.2021ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Prowadzę szkołę policealną. We wpisie do ewidencji mamy podany adres miejsca prowadzenia zajęć i siedzibę szkoły (sekretariat). Obecnie wynajęłam w innym miejscu dwie sale do prowadzenia zajęć praktycznych i pomieszczenie administracyjne. Czy jestem zobowiązana zgłosić do organu dokonującego wpis do ewidencji te miejsca? Spotkałam się z opinią, że we wpisie podaje się tylko jedno miejsce, ponieważ wpis zawiera określenie „miejsce” nie „miejsca”. Proszę więc o informację. 

Powyższa opinia jest nieprawidłowa. Na podstawie art. 168 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm., we wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych szkół obowiązkowe jest podanie adresu siedziby szkoły oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zmiany w tym zakresie należy zgłaszać w terminie 14 dni – art. 168 ust. 13 PO. Skoro z powołanej regulacji wyraźnie wynika, że zgłoszeniu do ewidencji podlegają także „inne lokalizacje” prowadzenia zajęć niż siedziba szkoły, to obowiązkowe jest zgłoszenie w ciągu 14 dni także dodatkowo wynajętych dwóch sal do prowadzenia zajęć i pomieszczenia administracyjnego, jeśli z pracownikami mają kontakt uczniowie i są tam realizowane zadania szkoły (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 lipca 2019 r. III SA/Gl 418/19). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych