PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.06.2022ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Jakie czynności musi podjąć fundacja, która prowadzi niepubliczne liceum ogólnokształcące, by założyć internat przy szkole? Jaka jest podstawa prawna?

Na podstawie art. 168 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) osoby prawne, w tym oczywiście fundacje mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Zgłoszenie do ewidencji zawiera m.in. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizację innych zadań statutowych, statut szkoły lub placówki. Stosownie do art. 168 ust. 13 Prawa oświatowego osoba prowadząca szkołę jest obowiązana zgłosić organowi prowadzącemu ewidencję w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Internat to część organizacyjna szkoły, w której zapewnia się opiekę i wychowanie uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Szczegółowa organizacja internatu szkoły powinna być uregulowana w jej statucie. Jeżeli zatem fundacja planuje uruchomić internat, to powinna przygotować nową wersję statutu szkoły oraz dokumenty świadczące o tym, że zostały spełnione warunki lokalowe. Następnie powinna dokonać zmiany w zgłoszeniu do ewidencji. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych