PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

22.12.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Zdobyłem ze swoją firmą status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. Oferujemy i sprzedajemy szkolenia, mamy przygotowany statut placówki. Jakie czynności są konieczne do zarządzania placówką, czy są jakieś czynności, które muszą być wykonane, żeby utrzymać status placówki? Jeśli tak, to jakie to czynności lub gdzie mogę szukać takich informacji?

Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego mogą być zakładane przez osoby prawne i osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W przypadku placówki kształcenia ustawicznego jednostką tą jest powiat.

Zgłoszenie do ewidencji musi zawierać: 

  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • określenie odpowiednio typu lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w których szkoła będzie kształcić;
  • statut placówki;
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora;
  • dane niezbędne do wpisania do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
  • wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Osoba fizyczna, która składa zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku jej zgonu. Oświadczenie musi zawierać zgodę podmiotu, który ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. 

Elementem niezbędnym zgłoszenia są pozytywne opinie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

Oczywiście, żeby nie utracić statusu, trzeba na bieżąco monitorować przepisy i je stosować, gdyż zarówno organ prowadzący ewidencję, jak i organ nadzoru pedagogicznego uprawnione są do dokonywania kontroli prawidłowości działania placówki.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych