PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

03.11.2014Inne
Remont placówki w trakcie roku szkolnego

Przeprowadzanie remontów w jednostce oświatowej w trakcie roku szkolnego powinno być sytuacją wyjątkową. Należy pamiętać, że dyrektor ma obowiązek zapewnić w czasie prowadzenia prac remontowych bezpieczne i higieniczne warunki zarówno uczniom, jak i personelowi.

Zasady przeprowadzania remontów

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, przedszkola lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. Dodatkowo art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nakazuje dyrektorowi, jako wykonującemu obowiązki pracodawcy, utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nim związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Mając na względzie organizację pracy jednostek oświatowych, wszelkie remonty, konserwacje, prace porządkowe, wymiana wyposażenia oraz właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe powinny zostać przeprowadzone i zakończone w okresie ferii szkolnych lub przerw w pracy, kiedy na terenie placówki nie przebywają uczniowie, a przynajmniej część personelu korzysta z urlopów wypoczynkowych. Jest to najlepszy czas na przeprowadzenie kontroli technicznych i sanitarnych, przegląd obiektów, zabezpieczenie terenu wokół jednostki oświatowej, sprawdzenie stanu zewnętrznego budynków oraz sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, pomieszczeń i wyposażenia, a także dróg ewakuacyjnych.

 

Remont w czasie zajęć

W praktyce jednak często zdarzają się sytuacje, gdy w trakcie roku szkolnego zaistnieją usterki lub wady, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów lub personelu szkolnego lub przedszkolnego, a w związku z tym powinny być usuwane na bieżąco, bez oczekiwania na ferie lub przerwę w działalności. Często również okres ferii lub przerwy w pracy okazuje się niewystarczający do zakończenia niektórych remontów lub napraw. W takich sytuacjach do obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola należy pogodzenie konieczności ich przeprowadzenia z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników jednostki oświatowej. Decydując się na remonty lub naprawy dotyczące pomieszczeń szkolnych, korytarzy, klatek schodowych itp., dyrektor musi zdecydować, które można odłożyć na okres ferii lub przerwy, a które muszą zostać natychmiast przeprowadzone, z zastrzeżeniem, że wszelkie prace musi zorganizować w taki sposób, aby nie zakłócały funkcjonowania szkoły lub przedszkola. Oznacza to, że w jak najszerszym zakresie powinny one odbywać się po godzinach zajęć lub w czasie, kiedy jak najmniej dzieci i pracowników znajduje się na terenie jednostki oświatowej, w skrzydle budynku, w którym znajduje się najmniej osób, a w razie potrzeby rozważyć, czy nie jest wskazane skorzystanie z pomieszczeń należących do innych jednostek oświatowych lub instytucji. Dyrektor musi liczyć się z tym, że sanepid może w każdej chwili skontrolować, czy remont lub naprawy nie wpływają w nadmiernie negatywny sposób na komfort uczniów biorących udział w zajęciach oraz nauczycieli i innych pracowników (np. poprzez hałas, zapachy, możliwość styczności z niebezpiecznymi substancjami, narzędziami, rusztowaniami). Inspekcja sanitarna może zarówno przeprowadzić niezbędne badania, jak i poprosić o rozmowę z dyrektorem (lub także nauczycielami, uczniami czy wysłuchać stanowiska rodziców). Czynności te będą miały na celu ustalenie zasadności remontu, jak również prawidłowości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom.

 

Ważne!

W skrajnych przypadkach, mając na względzie bezpieczeństwo, dyrektor powinien także rozważyć odwołanie zajęć lub rozpoczęcie roku szkolnego z opóźnieniem. Możliwość taką daje § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Decyzja powinna zostać podjęta przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym, który zapewnia finansowanie remontów oraz warunków funkcjonowania jednostki oświatowej zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz właściwym inspektorem nadzoru budowlanego.

 

Na uczniach i nauczycielach ciąży obowiązek odpracowania odwołanych zajęć. Przywołany przepis stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych w terminie do dnia 30 września, dyrektor szkoły lub przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub przedszkola, a w przypadku szkoły lub przedszkola, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • Jakie obowiązki ciążą na dyrektorze placówki w związku z remontami, modernizacjami oraz koniecznością utrzymania budynku i wyposażenia w należytym stanie?
Autor:
Joanna Lesińska
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych