PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

16.10.2014Inne
Szkoła lub przedszkole to nie szpital

Wielu rodziców przyprowadza do szkoły lub przedszkola dzieci, które kaszlą, kichają, mają dolegliwości żołądkowe lub gorączkę. Powinni jednak mieć świadomość, że jednostka oświatowa nie musi ich wyręczać w leczeniu dziecka i sprawowaniu nad nim opieki w czasie choroby.

Regulacje prawne

Obowiązujące przepisy milczą w kwestii udziału chorych uczniów w zajęciach. Ramowe statuty publicznego przedszkola i szkół, które stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), nakazują poszczególnym jednostkom oświatowym uregulować w ich statutach zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo oraz szczegółowo określić prawa i obowiązki uczniów, w tym warunki pobytu w szkole lub przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo.

Powyższe zagadnienia mogą zostać uregulowane bezpośrednio w treści statutu, w załączniku do statutu, albo też statut może wskazywać, że określa je odrębna procedura lub inny wewnętrzny akt. Regulacje powinni znać wszyscy nauczyciele, zaś rodzicom należy umożliwić zapoznanie się z ich treścią.

Każda jednostka oświatowa na własne potrzeby może w sposób mniej lub bardziej szczegółowy uregulować zagadnienia związane z postępowaniem w przypadku stwierdzenia choroby u ucznia. Może nawet ustanowić zakaz przyprowadzania dziecka, które ma pewne objawy lub skarży się na konkretne dolegliwości (np. ból gardła, kaszel, katar, gorączkę, ból głowy, zawroty głowy, wysypkę lub inne zmiany skórne, duszności, biegunkę, wymioty itp.). Szkoła lub przedszkole mogą też domagać się przedstawienia przez rodzica aktualnego zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe lub nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach albo że objawy, które mogą być typowe dla różnych chorób, są przejawem alergii. W razie stwierdzenia objawów dopiero w trakcie zajęć, wychowawca powinien wezwać rodzica do odebrania ucznia przed zakończeniem zajęć nawet, jeżeli nie wynika to wprost ze statutu lub procedury. Gdy objawy zaobserwowane u ucznia mogą zagrażać jego życiu lub zdrowiu, należy wezwać pogotowie ratunkowe i niezwłoczne zawiadomić o tym rodzica, jeżeli nie było możliwe wcześniejsze uzgodnienie wezwania pomocy medycznej. Skorzystanie z pomocy pogotowia ratunkowego może okazać się konieczne również w sytuacji, gdy rodzic pomimo wezwania przez nauczyciela nie odbiera chorego dziecka z zajęć, a jednostka oświatowa nie ma możliwości zapewnienia mu należytej pomocy i opieki, albo gdy rodzic nie stawia się po chore dziecko po zajęciach, a świetlica i nauczyciele kończą pracę.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • Jakie działania powinni podjąć dyrektor i nauczyciele w przypadku stwierdzenia, że któreś z dzieci w placówce jest chore? 
Autor:
Iwona Lesińska

Radca prawny, specjalista prawa pracy, prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych