PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

21.02.2017Inne

DODATKOWO

Zadania osób prowadzących niepubliczne szkoły w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego – część 1

Z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I gimnazjum, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Stopniowe wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia albo włączenia go do innej szkoły należy do kompetencji osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum. Od wyboru formy zależą zadania, jakie osoby prowadzące dotychczasowe szkoły, będą zobowiązane podjąć. Warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych zmian określają przepisy.

Przekształcenie niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową

Osoba prowadząca niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową w  terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. składa w organie jednostki samorządu terytorialnego wniosek o zmianę wpisu do ewidencji dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej.  
Do wniosku załącza następujące dokumenty:

▪ wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
▪ statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe[1],
▪ zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe[2],
▪ informację o miejscu prowadzenia szkoły,
▪ zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz realizację innych zadań statutowych,
▪ zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową organ jednostki samorządu terytorialnego może przedłużyć termin składania ww. dokumentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2017 r. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą  podstawową, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31  sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2  ustawy- Prawo oświatowe.
Niepubliczne ośmioletnie szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych zachowują uprawnienia szkół publicznych.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły  podstawowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonuje zmiany tego wpisu na  podstawie złożonych dokumentów.

Przekształcenie niepublicznego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową

Dotychczasowe niepubliczne gimnazjum można przekształcić w ośmioletnią szkołę  podstawową, której rozpoczęcie działalności może nastąpić z dniem 1 września 2017 r.,  z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
Osoba prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa w terminie do dnia  31 stycznia 2017 r. wniosek o zmianę wpisu dotychczasowego niepublicznego  gimnazjum. Wniosek powinien zawierać wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową.
Ponadto należy złożyć następujące dokumenty:
▪ wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska oraz informację o ich kwalifikacjach,
▪ statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
▪ zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy –Prawo oświatowe,
▪ informację o miejscu prowadzenia szkoły,
▪ zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i  realizację innych zadań statutowych,
▪ zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu.

 Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r. dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem. Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. dokumenty przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.

Organ jednostki samorządu terytorialnego na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie ww. dokumentów, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019.

Jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018, to opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową przypada w tym samym roku szkolnym co rok szkolny wskazany we wniosku, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I –III, organ jednostki samorządu terytorialnego  w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie ww. dokumentów oraz opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej  rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020, to opinię  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia  31 stycznia 2019 r.
W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, organ jednostki samorządu terytorialnego odmawia dokonania zmiany wpisu.

Organ jednostki samorządu terytorialnego na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o  przedłużeniu terminu na złożenie opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III  niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku  szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020, nie dłużej jednak niż odpowiednio do  dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.
Zmiana wpisu może być dokonana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej.

Jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny wskazany we wniosku, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I –III, organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie ww. dokumentów za wyjątkiem opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, którą dostarcza się w ww. terminach.
Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
 W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r., organ jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wykreślenia wpisu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum.

 

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59).

[2] Art. 14 ust.3 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli: realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego (  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – podstawę programową kształcenia w zawodzie), realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • Jakie działania należy podjąć, aby przekształcić niepubliczne gimnazjum w niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową? Jak włączyć niepubliczne gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej? 
Autor:
Maria Pecyna
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów