PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.04.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy zajęcia przydzielone dziecku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, specjalistyczne) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania i kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych (zajęcia rewalidacyjne) powinny być prowadzone również w wakacje? Dziecko niepełnosprawne uczęszcza do przedszkola integracyjnego niepublicznego. Przedszkole pracuje cały rok, w okresie wakacji, ferii zimowych w przedszkolu odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, nie jest też realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Stosownie do art. 177 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio art. 127 ust. 1-3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 (t.j. przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach), art. 127 ust. 19 pkt 2 (t.j. przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym) i ust. 20. Obowiązek stosowania ww. przepisów także do placówek niepublicznych, w tym przedszkoli niepublicznych wynika z potrzeby zapewnienia jednolitego, minimalnego standardu pracy z dziećmi z potrzebami specjalnymi. Z zasady więc pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako i zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu niepublicznym powinny nie odbiegać od tożsamych zajęć w przedszkolu publicznym.

Z uwagi na fakt, że przepisy ww. rozporządzeń nie regulują kwestii rozkładu zajęć w trakcie roku pracy przedszkola, należy sięgnąć po zasady ogólne. Jeżeli chodzi o organizację pracy przedszkola, to podkreślenia wymaga, że przedszkole jest placówką nieferyjną. Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Jeżeli zatem przedszkole publiczne jest zobowiązane do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych przez cały rok, to również przedszkole niepubliczne w taki samo sposób organizuje swoją pracę.

Reasumując, w miesiącach wakacyjnych powinno się organizować te same zajęcia, co w innych miesiącach pracy przedszkola. Nie ma przerwy od prowadzenia zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych