PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.09.2023NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy logopeda nie posiadający przygotowania pedagogicznego może być zatrudniony w przedszkolu jako specjalista?

W dniu przygotowania odpowiedzi obowiązuje jeszcze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późn. zm.).

Zgodnie z § 20 cytowanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła:

1) studia w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Logopeda bez przygotowania pedagogicznego nie może być zatrudniony na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) za zgodą kuratora oświaty, ponieważ tak można w przedszkolu publicznym zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadającą przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Natomiast można zatrudnić logopedę bez przygotowania pedagogicznego na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.) o brzmieniu:

„w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z logopedą legitymującym się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającym przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy logopeda w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim umowę o pracę z końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z logopedą, jeżeli nauczyciel nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole.”

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych