PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.08.2023NADZÓR PEDAGOGICZNY
Jakie dokumenty dotyczące nadzoru pedagogicznego powinna posiadać i przygotować niepubliczna szkoła podstawowa?

Zgodnie z §  35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1550 z późn. zm.) nie stosuje się do szkół (w tym szkół podstawowych) niepublicznych przepisów § 22-24 cytowanego przepisu.

Powyższe oznacza, że dyrektor niepublicznej szkoły nie musi  opracowywać na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zawierającego w szczególności:

1) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

2) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez diagnozę pracy szkoły, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły

Z uwagi na to dyrektor szkoły niepublicznej nie musi przedstawiać corocznie do 31 sierpnia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły, wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Nadzór pedagogiczny może być (nie musi) sprawowany w szkole niepublicznej w sposób określony w statucie tejże szkoły w części określającej zakres zadań organów. Z praktyki można zauważyć, że wówczas dyrektor pozostawia wśród swoich zadań tematykę i terminy przeprowadzania kontroli. W gestii dyrektora pozostaje ustalenie dokumentu pokontrolnego – np. w formie notatki służbowej, które to notatki pozostają w dokumentacji dyrektora przez czas przez niego ustalony (np. rok szkolny lub dłużej).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych