PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.02.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Zatrudniając nauczycieli w przedszkolu niepublicznym (Kodeks pracy), nie wymagałam dokumentu dotyczącego stopnia awansu zawodowego. W nowym SIO nie wykazałam stopnia awansu tych nauczycieli , jedynie tych, którzy realizowali w mojej placówce awans zawodowy. Jak odnieść się do oceny pracy według nowych przepisów w stosunku do nauczycieli, gdzie nie mam aktu nadania stopnia awansu? W przedszkolu wynagrodzenia nie są ustalane na podstawie stopni awansu zawodowego.

Ponieważ kryteria oceny pracy są uzależnione od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, konieczne jest weryfikowanie tego stopnia w odniesieniu do nauczyciela podlegającego ocenie, w przeciwnym razie niemożliwe będzie jej prawidłowe ustalenie – § 2–5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, Dz. U. z 2018 r., poz. 1133 w zw. z art. 91b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm. Czyli należałoby zobowiązać nauczyciela do przedłożenia ostatniego aktu nadania stopnia awansu zawodowego, a w razie oświadczenia, że nauczyciel nie posiada takiego dokumentu, należy przyjąć, że jest nauczycielem stażystą, ponieważ uzyskaniu tego stopnia nie towarzyszy wydanie decyzji administracyjnej (aktu mianowania) – załączniki nr 3–8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2018 r., poz. 1574.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów