PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

21.02.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach nakazuje prowadzić rejestr wyjść grupowych. Czy należy przez to rozumieć wyjścia poza teren przedszkola (ogrodzony)? Czy takiemu rejestrowi podlegają również codzienne spacery, często poza ogrodzony teren przedszkola (nakazuje to podstawa programowa wychowania przedszkolnego)? Rejestr wymaga również podpisu dyrektora, który nie zawsze jest w placówce, często pełni funkcję dyrektora w dwóch, a nawet kilku przedszkolach. Jak to rozwiązać?

Przepis § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm. nie przewiduje wyjątków od obowiązku odnotowywania w rejestrze wyjść poza teren przedszkola innych niż przedszkolne wycieczki, a w związku z tym dotyczy również spacerów w ramach podstawy programowej, odbywanych poza terenem przedszkola, które muszą być potwierdzone przez dyrektora. W sytuacji nieobecności w przedszkolu dyrektora podpis powinna złożyć inna upoważniona do tego w jego imieniu osoba z adnotacją „z upoważnienia dyrektora”.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych