PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.03.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy istnieje obowiązek organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku z zakresu terapii logopedycznej w przedszkolu niepublicznym?

W niepublicznym przedszkolu organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obecnie nieobowiązkowa, ponieważ do stosowania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1591 nie odsyłają przepisy art. 13 ust. 6 i rozdziału 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. Wyjątek dotyczy takich zajęć w sytuacji, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęcia z zakresu PPP są realizowane w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 w zw. z art. 177 PO). Z kolei od 1.09.2019 r. poprzez odesłanie ze znowelizowanego art. 177 PO obowiązkowe będzie prowadzenie w niepublicznym przedszkolu zajęć z PPP i stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych