PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.06.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy w szkole niepublicznej dyrektorem może zostać osoba bez przygotowania pedagogicznego i bez ukończonych studiów zarządzanie w oświacie?

W niepublicznych przedszkolach nie obowiązują regulacje art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, Dz.U. z 2017 r., poz. 1597, które dotyczą wymogów do zajmowania stanowiska dyrektora tylko w publicznym przedszkolu. Do ich stosowania w niepublicznym przedszkolu nie odsyła żaden przepis, a w szczególności art. 13 ust. 6 PO oraz regulacje rozdziału 8 PO „Szkoły i placówki niepubliczne”. W związku z tym o wymaganiach wystarczających do zajmowania stanowiska dyrektora w danym niepublicznym przedszkolu decyduje jego organ prowadzący. Formalnie brak przygotowania pedagogicznego oraz brak wykształcenia w zakresie zarządzania w oświacie nie stanowią przeszkody do zajmowania stanowiska dyrektora niepublicznego przedszkola.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych