PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.09.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy w przedszkolu ogólnodostępnym, do którego uczęszczają dzieci z kształceniem specjalnym, można zatrudnić terapeutę cienia?

Przepisy nie przewidują istnienia stanowiska pedagogicznego „terapeuty cienia”, natomiast w praktyce niekiedy tak określa się tzw. nauczyciela wspomagającego dla ucznia z autyzmem. Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578) w przedszkolach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, jeśli jest to zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego poszczególnych uczniów. Do uczniów z innymi niepełnosprawnościami można zatrudnić takiego nauczyciela, w zależności od treści zaleceń w orzeczeniach oraz od uzyskania zgody organu prowadzącego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych