PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

04.11.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Przedszkole niepubliczne: po. dyrektora jest nauczycielem kontraktowym. Czy dyrektor może zatrudnić kogoś z zewnątrz, aby zajmował się tylko sprawami związanymi z awansem zawodowym? Jakie stanowisko powinna ta osoba pełnić? Czy dyrektor powinien zarządzeniem uregulować to, że wszelkie wnioski o rozpoczęcie stażu, powołanie komisji kwalifikacyjnej itp. będą na głowie tej osoby?

Dyrektor może zatrudnić nowego pracownika do wykonywania czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli, jeśli takie stanowisko przewiduje statut danego niepublicznego przedszkola, określa jego nazwę oraz zakres kompetencji (art. 172 ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 5 i art. 102 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). Obowiązujące przepisy oprócz stanowiska (organu) dyrektora nie wymieniają innych stanowisk, a więc decyduje o tym organ prowadzący w nadanym statucie (np. może je nazwać wicedyrektor/kierownik ds. awansu zawodowego nauczycieli – jeśli ma to być stanowisko kierownicze; specjalista ds. awansu zawodowego nauczycieli – gdy nie ma to być stanowisko kierownicze).

Natomiast statut przedszkola nie może pozbawiać dyrektora i przekazywać osobie zajmującej inne stanowisko w przedszkolu zadań związanych z awansem i zastrzeżonych ustawowo do jego kompetencji. Przykładowo wnioski o rozpoczęcie stażu są składane do dyrektora (nie można więc zobowiązywać nauczycieli do sporządzania wniosków adresowanych do innego organu – np. wicedyrektora) oraz komisję kwalifikacyjną również powołuje dyrektor (art. 9d ust. 1, art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Natomiast dyrektor może na podstawie własnego oświadczenia udzielić upoważnienia innej osobie (chociażby zajmującej stanowisko ds. awansu) np. do weryfikacji prawidłowości składanych do dyrektora wniosków o rozpoczęcie stażu oraz do proponowania lub także powoływania w jego imieniu składu komisji (art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych