PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.12.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy istnieją przepisy określające liczbę uczniów w jednej grupie w niepublicznym punkcie przedszkolnym, do którego uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657) zajęcia w punkcie są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Jednocześnie nie została doprecyzowana liczebność grup w przypadku uczęszczania do punktu przedszkolnego uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. rozporządzenia organ prowadzący punkt ustala jego organizację, określając w szczególności warunki pobytu dzieci w punkcie zapewniające im bezpieczeństwo oraz sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w punkcie. W konsekwencji to organ prowadzący określa liczbę uczniów w grupie składającej się wyłącznie z dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, kierując się obowiązkiem zapewnienia im bezpieczeństwa. W tym zakresie jako wytyczne mogą posłużyć regulacje § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502), dotyczące liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności. Natomiast do stosowania tego rozporządzenia w innych formach nie odsyła wprost żaden obwiązujący przepis.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych