PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

20.01.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Od nowego półrocza uczeń klasy I trzyletniego LO będzie miał z dwóch przedmiotów zajęcia w grupie do 5 uczniów. Jak należy prawidłowo dokumentować te zajęcia?

Nie ma różnic w dokumentowaniu zajęć w podobnych grupach od zajęć w zwykłych grupach przedmiotowych. Należy zatem w tej sprawie zastosować rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.). Rozporządzenie to przewiduje w § 8 dokumentowanie zajęć za pomocą dziennika lekcyjnego, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych