PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.02.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Język angielski w przedszkolu od 1.09.2020 r. Proszę o informację, czy od 1 września możemy zatrudnić firmę zewnętrzną do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu? Nie mamy nauczyciela z odpowiednim kwalifikacjami. Czy wystarczy, jeśli lektorka ze szkoły językowej będzie przychodziła dwa razy w tygodniu? Czy jest jakiś wymiar czasowy realizacji zajęć z angielskiego w przedszkolu?

Przedszkole ma obowiązek bezpośredniego zatrudnienia nauczyciela np. na umowę zlecenie lub o świadczenie usług przez nauczyciela, jeśli to nauczyciel prowadzi firmę, zgodnie z art. 10a ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215. Przepisy nie określają wymiaru godzinowego zajęć, jaki jest niezbędny do zrealizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie języka obcego, a więc decyduje o tym dyrektor samodzielnie lub w porozumieniu z nauczycielem (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 r., poz. 356).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych