PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.03.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
W statucie przedszkola niepublicznego mam zapis, że dyrektor przedszkola sam lub przez osobę uprawnioną sprawuje nadzór pedagogiczny. Jakie zatem dokumenty muszę tworzyć w celu wykazania spełniania tego obowiązku na wypadek kontroli z kuratorium. Czy nadzór musi być realizowany w pełni, np. z przeprowadzeniem ewaluacji wewnętrznej, czy może być stosowany częściowo, np. przez adnotację w dzienniku zajęć – kontrola zapisów planów pracy bądź prowadzenie arkuszy obserwacji zajęć, uroczystości itp.?

Prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w niepublicznym przedszkolu jest nieobowiązkowe, co wynika z treści § 35 w zw. z § 22–24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658). W związku z tym jego prowadzenie oraz zakres, wymaganą dokumentację, obowiązki dyrektora i nauczycieli zaangażowanych w wewnętrzny nadzór pedagogiczny powinien określać statut konkretnego niepublicznego przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 8, 9 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). Bez znajomości postanowień statutu, które nie zostały podane w pytaniu, nie można stwierdzić, czy proponowany sposób prowadzenia ewaluacji i jej dokumentowanie są prawidłowe w sensie zgodności ze statutem; formalnie statut może stanowić o częściowym prowadzeniu ewaluacji, np. w sposób przedstawiony w pytaniu.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych