PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.03.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Jak powinny wyglądać wpisy w dokumentacji nauczyciela, np. w dzienniku zajęć przedszkola, w dziennikach zajęć specjalistycznych, dziennikach WWR, w czasie zawieszenia pracy placówek edukacyjnych?

Na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) to dyrektor placówki, a nie ustawodawca, ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty w czasie prowadzenia zajęć w okresie ograniczenia funkcjonowania placówek, np. w zakresie odnotowywania obecności uczniów na zajęciach w formie potwierdzenia wykonanych zadań. Natomiast zmianom nie uległy ogólne reguły wpisywania do dzienników tematów zajęć faktycznie zrealizowanych przez poszczególnych nauczycieli – analogicznie § 2 ust. 2, § 11 ust. 2 i § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych