PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.05.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Nauczyciel stażysta rozpoczął staż z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Od lutego przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie ze złożonym planem rozwoju staż powinien zakończyć się 31.05.2020 r. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor? Czy cofnąć dodatek funkcyjny opiekunowi?

Zasadą jest, że dodatek funkcyjny przysługuje opiekunowi stażu w samorządowej jednostce oświatowej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.). Jednocześnie przepisy te nie stanowią, że nauczyciel samorządowej placówki, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, traci prawo do dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu w czasie nieobecności w pracy nauczyciela odbywającego staż. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28.08.2012 r., IV SA/Wr 732/11 podkreślono, że dodatek funkcyjny przysługuje będącemu opiekunem już z samego tytułu pełnienia tej funkcji. W związku z tym za okres, przez który nauczyciel nie był pozbawiony przez dyrektora funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek mimo nieobecności nauczyciela odbywającego staż.

Z kolei w niepublicznej placówce taki dodatek przysługuje pod warunkiem, że przyznaje go statut, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę i to w nich należy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy za czas nieobecności w pracy nauczyciela odbywającego staż opiekun stażu zachowuje prawo do tego dodatku, czy też nie (art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., art. 9 § 1 i 2 oraz art. 18 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Wynika to z tego, że nauczycieli niepublicznych placówek nie obowiązuje art. 30 ust. 1 pkt 2 KN i rozporządzenie powołane na wstępie. Jeśli więc pytanie dotyczy nauczyciela placówki niepublicznej, nie można rozstrzygnąć sposobu postępowania dyrektora, ponieważ nie przytoczono wewnętrznych regulacji danej placówki i treści umowy o pracę nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna stażu, na podstawie których możliwe byłoby stwierdzenie, czy w czasie nieobecności nauczyciela odbywającego staż opiekun stażu zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych