PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.05.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Nauczyciel stażysta rozpoczął staż we wrześniu. Czy kształcenie na odległość wliczane jest do stażu?

Nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość jest obecny w pracy i realizuje zadania jednostki oświatowej za pomocą metod i środków kształcenia na odległość, w tym w ramach pensum i przydzielonych godzin ponadwymiarowych, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych wychowawczych, młodzieżowych socjoterapii, specjalnych szkolno-wychowawczych, specjalnych wychowawczych, oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, Dz.U. z 2017 r., poz. 1606 ze zm. oraz § 2 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.). Jednocześnie żaden przepis nie wyłącza okresu pracy zdalnej z okresu stażu. W związku z tym jest ona wliczana do stażu na nauczyciela kontraktowego, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych