PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.05.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Placówka została uruchomiona od 25 maja, zgodnie z zaleceniami, przedszkole prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów rodziców pracujących. Zajęcia dydaktyczne nadal realizowane są w ramach kształcenia na odległość. A co z zajęciami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy można już prowadzić indywidualne zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, czy też zajęcia nadal powinny być realizowane w ramach kształcenia na odległość?

W związku z uchyleniem od 6.05.2020 r. § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.) przedszkola nie są objęte ograniczeniem funkcjonowania, a więc formalnie mogą w swoich siedzibach organizować wszystkie zajęcia, jeśli są w stanie spełnić wymogi sanitarne i zapewnić warunki BHP pobytu dzieci i pracowników; żaden przepis nie stanowi, że w siedzibie przedszkola mogą być realizowane tylko zajęcia opiekuńcze. Natomiast rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą do dnia 7 czerwca 2020 r. zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci na zajęcia, zgodnie z § 2 ust. 2b ww. rozporządzenia. Jeśli rodzice dzieci zdecydowali o ich udziale tylko w zajęciach opiekuńczych w siedzibie przedszkola, zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy prowadzić dla nich zdalnie lub w inny sposób przyjęty przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie § 2 ust. 3b ww. rozporządzenia.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych