PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.06.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Pytania dotyczą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego w placówce niepublicznej. Jestem dyrektorem placówki i jednocześnie opiekunem stażu. Czy w skład komisji oprócz mnie może wejść jeszcze tylko jedna osoba (np. nauczyciel kontraktowy, jeśli nie ma nauczycieli z wyższym stopniem)? Czy muszą to być jeszcze dwie osoby i czy w takim przypadku mogę zaprosić kogoś spoza placówki i jakie dokumenty powinnam od tej ewentualnej osoby poprosić? Czy jeśli stażystą jest logopeda, a nie ma drugiego logopedy ze stopniem awansu w placówce, to powinnam zapewnić udział logopedy z zewnątrz w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej? Jakie są aktualne podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego – poproszę o podanie aktów prawnych, na które powinnam się powołać, tworząc dokumentację dotyczącą awansu.

Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor lub wicedyrektor placówki, jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w placówce, a w przypadku niepublicznej placówki, w której nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy; 3) opiekun stażu. W sytuacji, gdy w niepublicznej placówce nie ma stanowiska wicedyrektora, dyrektor tej placówki pełni podwójną rolę: dyrektora oraz opiekuna stażu. Wówczas komisja działa w dopuszczalnym składzie 2/3, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Z powołanej regulacji wyraźnie wynika, że kolejnym członkiem komisji jest tylko nauczyciel danej placówki, a więc nie ma podstawy prawnej do „zaproszenia” do komisji kogoś spoza placówki (np. logopedy, gdy staż ukończył nauczyciel - logopeda), a w konsekwencji brak także regulacji prawnych dotyczących dokumentacji związanych z pracą takiej osoby w komisji. W sytuacji, gdy w placówce niepublicznej jest zatrudniony nauczyciel kontraktowy i nie jest on logopedą, należy go powołać do komisji.

Czynności dyrektora związane z awansem po zakończeniu stażu są dokonywane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów rozdziału 3a KN, zatytułowanego „Awans zawodowy nauczycieli” oraz ww. rozporządzenia MEN, a w szczególności:

1) ocena dorobku zawodowego nauczyciela – art. 9c ust. 5a i 5c KN,

2) formalna ocena wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i ewentualne wezwanie nauczyciela do uzupełnienia braków tego wniosku - § 11 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia,

3) powołanie komisji kwalifikacyjnej – art. 9g ust. 1 KN,

4) zawiadomienie nauczyciela o terminie rozmowy kwalifikacyjnej - § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia,

5) zawiadomienie organu prowadzącego i kuratora oświaty o powołaniu komisji kwalifikacyjnej i terminie posiedzenia komisji – art. 9g ust. 4 KN,

6) protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej - § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia,

7) wydanie zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej – art. 9g ust. 9 KN i wzór w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia,

8) nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust. 4 pkt 1 KN i wzór w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, a w przypadku odmowy nadania stopnia awansu – art. 9b ust. 6 w zw. z ust. 1 i 4 pkt 1 KN.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych