PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

21.08.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy w przypadku braku kwalifikacji dyrektora trzeba powołać wicedyrektora do nadzoru pedagogicznego, czy można wskazać nauczyciela?

W niepublicznych jednostkach oświatowych sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest nieobowiązkowe, co wynika z treści § 35 w zw. z § 22 – 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658 ze zm.). Jeśli natomiast dana niepubliczna placówka zamierza go prowadzić na zasadzie dobrowolności, to sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego powinien przewidywać statut tej placówki, który ponadto powinien wskazywać, jaki organ lub osoba go realizuje (np. wicedyrektor, upoważniony nauczyciel) – art. 172 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910. Niepubliczna placówka, która samodzielnie zdecyduje o prowadzeniu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, może, ale nie musi w tym celu powoływać stanowiska wicedyrektora, gdy zadań tych nie będzie wykonywał dyrektor, a więc można je powierzyć nauczycielowi, gdy statut do obowiązków nauczyciela zalicza sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, a w razie braku takich postanowień w statucie – jeżeli nauczyciel zgodzi się na powierzenie dodatkowych obowiązków (art. 29 § 4 w zw. z art. 11  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych