PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.01.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
W tym roku planuję otworzyć niepubliczne przedszkole Montessori. Jestem prezesem zarządu fundacji, która jest organem prowadzącym oraz będę dyrektorem przedszkola. Od niedawna jestem nauczycielem, ale w chwili obecnej nie robię awansu zawodowego. Rozpoczynając we wrześniu pracę, również jako nauczyciel, chciałabym rozpocząć staż. Kto może być moim opiekunem? Czy nauczyciel, którego zatrudnię może być nauczycielem kontraktowym? Czy powinienem w takim przypadku mieć wicedyrektora? Wszelką dokumentację dotyczącą fundacji i przedszkola sporządzam i podpisuję ja. Czy tak może być?

Na podstawie art. 9c ust. 4 w zw. z art.  1 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach niepublicznych opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Wynika z tego, że nauczyciel kontraktowy nie może być opiekunem stażu, jeśli nie zajmuje stanowiska kierowniczego, ponieważ funkcję tę powinien pełnić „szeregowy” nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Jeśli natomiast zgodnie ze statutem danego niepublicznego przedszkola będzie w nim funkcjonowało inne stanowisko kierownicze niż dyrektor (np. wicedyrektor), to gdyby funkcję tę pełnił nauczyciel, będzie mógł jednocześnie zostać wyznaczony na opiekuna stażu, bez względu na stopień awansu (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910). Z kolei staż nie może być realizowany, gdyby w przedszkolu nie pracował nauczyciel mianowany lub dyplomowany oraz nie istniałoby inne stanowisko kierownicze niż dyrektor, zajmowane przez nauczyciela. Podpisywanie wszelkiej dokumentacji przez tę samą osobę w imieniu organu prowadzącego oraz w charakterze dyrektora będzie dopuszczalne, jeśli takie kompetencje prezesa zarządu fundacji oraz dyrektora przedszkola określają odpowiednio statut fundacji oraz statut danego niepublicznego przedszkola – art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2167) i art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 8 PO.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych