PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.07.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
• Słuchacz zaocznej szkoły policealnej dla dorosłych nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, mimo że zdał wszystkie egzaminy semestralne. Czy w związku z tym, że nie przystąpił do egzaminu zawodowego, może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły? Czy taki słuchacz może przystąpić do egzaminu zawodowego w kolejnej sesji egzaminów zawodowych i tym samym ukończyć szkołę, czy musi powtarzać cały semestr? • Słuchacz zaocznej szkoły policealnej dla dorosłych nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz nie zdał wszystkich egzaminów semestralnych. Czy może powtarzać semestr? 

Z pytania nie wynika, w jakiej dacie słuchacze rozpoczęli naukę. Zgodnie z art. 44za ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) w brzmieniu od dnia 1 września 2019 r. (regulacje te dotyczą słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020), słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli: 1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (a więc nie musi go zdać, a jedynie przystąpić). Jeżeli słuchacz nie przystąpi do co najmniej jednej części egzaminu w terminie głównym lub dodatkowym (art. 44zzzga UoSO), nie kończy szkoły i nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Zgodnie z §  7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.) świadectwo wydaje się jedynie słuchaczowi, który ukończył szkołę, a więc który spełni obydwa wymogi z art. 44za ust. 3 UoSO. Ponadto pełnoletni słuchacz, który uzyskał pozytywne oceny semestralne ale nie przystąpił do egzaminu nie kończy szkoły i podlega skreśleniu z listy słuchaczy – nie może powtarzać semestru. Jedynie niepełnoletni słuchacz może powtarzać ostatni semestr i ponownie przystąpić do egzaminu (art. 44za ust. 4 UoSO). Jeżeli egzamin przypadał we wcześniejszym semestrze nauki niż ostatni i słuchacz nie otrzymał pozytywnych ocen semestralnych, pełnoletni słuchacz  nie otrzymuje promocji i podlega skreśleniu z listy słuchaczy (nie może powtarzać semestru); semestr może powtarzać jedynie niepełnoletni słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu i nie uzyskał pozytywnych ocen semestralnych (art. 44z ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 5 UoSO).

Gdyby natomiast słuchacze uczęszczali do szkoły o cyklu kształcenia obejmującym 2,5 roku, a więc jeżeli rozpoczęli naukę przed dniem 1 września 2019 r. to ma do nich zastosowanie art. 44za UoSO w poprzednim brzmieniu, zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245). Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zewnętrznego, ale w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, kończy szkołę i należy jemu wydać świadectwo ukończenia szkoły - § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia. Bez powtarzania semestru będzie mógł przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (art. 131 ust. 1 pkt 1 UoZUPO). W przypadku słuchacza, który nie przystąpił do egzaminu ale też nie uzyskał pozytywnych ocen semestralnych, osoba pełnoletnia podlega skreśleniu z listy słuchaczy i nie może powtarzać semestru (art. 44z ust. 2 UoSO), a jedynie raz w toku nauki w przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru (art. 44z ust. 3 UoSO). Jedynie słuchacz niepełnoletni ma ustawową gwarancję możliwości powtarzania semestru (art. 44z ust. 5 UoSO). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych