PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

04.08.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Zatrudniamy nauczycieli na umowę o pracę np. w wymiarze 21/40. Na jaką liczbę godzin musi być zatrudniony nauczyciel, aby móc rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego? 

Na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., stażem jest okres zatrudnienia nauczyciela w jednostkach oświatowych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a KN. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku jednostkach oświatowych, ale w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego (art. 22 ust. 3 i 4 KN). Te same zasady odbywania stażu dotyczą nauczycieli zatrudnionych w niesamorządowych jednostkach osobowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4 KN, przepisy o awansie zawodowym (art. 9a – 9h i art. 22 ust. 3 i 4 KN) stosuje się do nauczycieli zatrudnionych co najmniej na pół etatu u jednego lub wszystkich pracodawców. Nauczyciel zatrudniony na 21/40 może realizować staż na wyższy stopień awansu zawodowego, a najniższy wymiar, który do tego uprawnia to pół etatu (20/40). 

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych