PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.08.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy w szkole branżowej II stopnia prowadzonej w formie zaocznej dozwolone jest w wyjątkowych przypadkach prowadzenie zajęć z KKZ w formie zdalnej, w ilości większej niż 50%? 

Zgodnie z § 23 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652) zasadą jest, że podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (np. w formie KKZ) mogą je organizować wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z tym, że zaliczenie kształcenia prowadzonego zdalnie musi się odbyć stacjonarnie. Ponadto z możliwości kształcenia zdalnego wyłączono całkowicie możliwość realizacji zajęć praktycznych, co podmiot prowadzący kurs uwzględnić przy ustalaniu wymiaru zajęć prowadzonych zdalnie podczas danego kursu (§ 23 ust. 6 i 7 ww. rozporządzenia). Nawet w „wyjątkowym przypadku” żadna część zajęć praktycznych nie może być prowadzona zdalnie. Ponieważ na KKZ wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe, rozwiązanie wskazane w pytaniu jest niedopuszczalne (załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz.U. z 2019 r., poz. 639 ze zm.). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych