PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.08.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy słuchacz policealnej szkoły zawodowej dla dorosłych, który nie uzyskał pozytywnych ocen końcowych i nie przystępował do egzaminu zawodowego, może powtarzać semestr? Jeśli nie może powtarzać, to czy może zapisać się na ten sam kierunek i musi zaczynać od I semestru?

Dorosły słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym lub dodatkowym, nie kończy szkoły policealnej, zasadniczo nie może powtarzać semestru oraz podlega skreśleniu z listy słuchaczy. Z możliwości powtarzania semestru mógłby skorzystać słuchacz niepełnoletni, a pełnoletni tylko wyjątkowo. Mianowicie w przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły na pisemny wniosek pełnoletniego słuchacza – złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy – może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole (art. 44z ust. 1 pkt 2 i ust. 2–4, art. 44za ust. 3 i art. 44zzzga ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

Jeśli więc słuchacz w terminie nie złożył ww. wniosku, to nie może powtarzać semestru. Wówczas słuchacz może ubiegać się o ponowne przyjęcie do szkoły. Słuchacz ponownie przyjęty do szkoły nie jest zwolniony z uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i można go przyjąć na semestr, którego nie zaliczył; analogicznie taka sytuacja nastąpiłaby, gdyby ubiegał się o przyjęcie do innej szkoły tego samego typu (art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Brak możliwości zwolnienia z zajęć edukacyjnych ponownie przyjętego słuchacza wynika z tego, że dyrektor może zwolnić tylko słuchacza powtarzającego semestr (z przyczyn losowych lub zdrowotnych) z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną (art. 44t UoSO oraz § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 373). Ponadto dyrektor zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu, oraz może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci (§ 25 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit b ww. rozporządzenia).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych