PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.09.2021NADZÓR PEDAGOGICZNY
Zmiana trybu nauki w szkole policealnej dla dorosłych na jednym z kierunków z formy zaocznej na stacjonarną. Jaki jest termin na złożenie statutu i zmian we wpisie w ewidencji? Statut obowiązuje od 1 września 2021 r. Czy statut powinien być złożony przed 1 września 2021 r.?

Zmiana trybu nauki w szkole policealnej dla dorosłych na jednym z kierunków z formy zaocznej na stacjonarną generuje konieczność zmiany statutu szkoły. Treść i zakres statutu szkoły niepublicznej określono w art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). W przypadku zmiany formy nauczania z zaocznej na stacjonarną następuje zmiana organizacji szkoły i na tej podstawie należy dokonać zmiany w statucie. Podstawą prawną zmiany jest art. 172 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.

Kolejny krok to złożenie do organu ewidencyjnego wniosku o dokonanie zmian we wpisie. Termin na złożenie takiego wniosku określony został w art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe i wynosi 14 dni.

Do wniosku należy dołączyć dokument, z którego wynika zmiana. Jeżeli chodzi o zmianę statutu, to na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący nadaje statut szkoły niepublicznej. Jest to jedyny organ, który może dokonać nowelizacji statutu, o ile sam statut nie wprowadza odmiennych uregulowań.

Podkreślić należy, że żaden przepis prawa nie narzuca konieczności dostarczenia dokumentów do organu ewidencyjnego w terminie do 1 września. Należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia konieczności zmian, w tym przypadku od dnia, w którym dokonano zmiany w statucie.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych